ΙΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είναι ένας από τους σημαντικότερους Αγγέλους. Το όνομά του σημαίνει “ο Κύριος θεραπεύει”. Κάθε όνομα στην Παλαιά Διαθήκη κρύβει έναν συμβολισμό ή ένα μήνυμα. Στο βιβλίο της Αγίας Γραφής «Τωβίτ», διαβάζουμε πώς ο γέροντας Τωβίας έστειλε το γιό του Τωβίτ στους Ράγους της Μηδείας για να ζητήσει από τον Γαβαήλ τα δανεικά που του είχε δώσει, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει τις δυσκολίες της ζωής, καθώς εκείνος θα πέθαινε. Το μακρύ αυτό ταξίδι ο Τωβίτ το έκαμε με συνοδό τον άγγελο Ραφαήλ. Κατά τη Γραφή ο Ραφαήλ ήταν «άγγελος Κυρίου» που συμπορεύτηκε μαζί του και τον βοήθησε να επιστρέψει πίσω σώος (Τωβ. Κεφ. 5 & 12). Ο Ραφαήλ γιάτρεψε σε κάποια δεδομένη στιγμή τη γυναίκα του Τωβίτ, τη Σάρρα και ξανάδωσε το φως στον πιστό τυφλό γέροντα Τωβία! Επίσης, θεράπευσε την Σάρρα, τη θυγατέρα του Ραγουήλ, από ένα δαιμόνιο ονόματι Ασμοδαίος. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ θεωρείται θεραπευτής του σώματος, του νου, της ψυχής και του πνεύματος και χαρακτηρίζεται προστάτης όσων επιθυμούν να νυμφευθούν. Σύμφωνα με εκκλησιαστικά κείμενα, θεωρείται ως ένας ‘εκ των επτά αγγέλων της Αποκάλυψης του Ιωάννη, που κρατώντας χρυσό θυμιατήρι, προσφέρει στο θρόνο του Θεού τις προσευχές του λαού. Ο χιτώνας του απεικονίζεται στην απόχρωση του σμαραγδιού. Τα φτερά του είναι πάντα πρόθυμα να κλείσουν στην αγκαλιά τους κάθε άνθρωπο που πονά και υποφέρει, που αγωνιά, που αναζητά τον σκοπό του και επιζητά μια ανάσα ζωής, αγαλλίασης, ανιδιοτελούς αγάπης και ασφάλειας, κάθε φορά που νιώθει την καθημερινότητα να τον καταβάλλει.

IATROU ARCHAGELOU RAFAIL

Archangel Raphael is one of the most important Angels. His name means “Lord heals”. Each name in the Old Testament reflects a symbolism or a message. In the Bible book of Tobit, we read how the elder Tobiah sent his son Tobit to the Ragai of Media (old Persia) to ask Gabeel to give him back the loans so that his family could cope with the expenses of eveyday ,life as he was dying. Tobit made this long journey with a companion, the angel Raphael. According to the Bible, Raphael was an “angel of the Lord” who went along with him and helped him to return home safely (Tob. Ch. 5 & 12). Raphael, at a certain point, healed Tobit’s wife, Sarah, and he healed old man Tobit’s eyes! He also cured Sarah, the daughter of Raguel, of a demon named Asmodeus. He is considered a healer of body, mind, soul and spirit and he is described as a protector of those who wish to marry. According to ecclesiastical texts, he is regarded as one of the ‘seven angels’ of the Revelation of John, who, holding a golden censer, offers the prayers of the people to the throne of God. His robe is depicted in the shade of emerald. Angel Raphael is always willing to enfold in his wigs every person who is in pain and suffering, who is in agony, who is searching for his purpose in life and seeking a breath of life, exultation, selfless love and security, whenever he feels the daily grind of life overwhelming him.