Κολέγιο “ΔΕΛΑΣΑΛ”

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ιδρύθηκε το 1888, στην πολυπολιτισμική τότε Θεσσαλονίκη, από πέντε Γάλλους Frères (Αδερφούς-μοναχούς), και πρωτολειτούργησε σε ιδιόκτητα κτίρια στο κέντρο της πόλης (οδός Φράγκων). Το 1933, μετασχηματίστηκε από γαλλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» και έκτοτε λειτουργεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Η μεταφορά του στα Πεύκα (Ρετζίκι) έγινε το 1968, σ’ ένα ιδιόκτητο κτήμα, δίπλα σ’ ένα άλσος που αποτελεί μοναδικό πνεύμονα πρασίνου, ιδανικό φυσικό περιβάλλον για τους μαθητές, μακριά από τον θόρυβο της πόλης και τη μόλυνση.

“De La Salle” College

De La Salle College was founded in 1888 by five French monks in, at the time, multicultural Thessaloniki and first started operating in privately owned buildings situated in the center of the city (Fragkon Street). The college was restructured in 1933 and changed from a Francophone educational institution into the Greek-French College “De La Salle”. Since then, it has been operating in accordance with the current ordinances of the Greek Ministry of Education. The college relocated to privately owned property in Pefka (Retziki) in 1968, adjacent to a wood which is an extraordinary source of oxygen and greenery, an ideal natural environment for the students, removed from the noise and pollution of the city.

Κολέγιο “ΔΕΛΑΣΑΛ”

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ανήκει στο Τάγμα των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων «DE LA SALLE», που ίδρυσε ο άγιος Ιωάννης-Βαπτιστής Δελασάλ, τον 17° αιώνα στη Γαλλία. Πρόκειται για ένα από τα 1000 λασαλιανά εκπαιδευτικά ιδρύματα, που βρίσκονται διεσπαρμένα σε 80 χώρες των πέντε ηπείρων και στα οποία φοιτούν πάνω από 1.000.000 μαθητές και φοιτητές διαφορετικών φυλών, γλωσσών και θρησκειών. Αρχικά, η λασαλιανή εκπαίδευση στηρίχτηκε αποκλειστικά στους Αδελφούς (Frères), συνεχιστές του έργου του Δελασάλ. Σήμερα, οι Frères μοιράζονται αυτό το σημαντικό έργο με τους λαϊκούς συνεργάτες τους. Στο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», ήδη από το 1997, η διοίκηση έχει ανατεθεί στους λαϊκούς.

Το «ΔΕΛΑΣΑΛ», πέρα από χώρος γνώσης, είναι ένας χώρος όπου μεταδίδονται η παράδοση, ο πολιτισμός, η πίστη, οι αξίες, με τρόπο ουσιαστικό και βιωματικό. Είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά δημιουργούν, ονειρεύονται, μαθαίνουν να αγαπούν και να εμπιστεύονται, γιατί παιδεία δεν είναι μόνον η εκπαίδευση. Η εφαρμογή των νέων, καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων μέσων συνδυάζεται αρμονικά με τις λασαλιανές παιδαγωγικές αρχές και έτσι προσφέρεται στα παιδιά ένα περιβάλλον ιδανικό για δημιουργία, γνώση, εξερεύνηση και εξέλιξη.

“De La Salle” College

De La Salle College is part of the order of Brothers of the Christian Schools of De La Salle founded by Jean – Baptiste de La Salle in France in the 17th century. It is one of the thousand Lasallian educational institutions that are scattered in 80 countries of all five continents, attended by over one million students of varying races, languages and religions. Initially, the Lasallian education relied exclusively on the Friars (monks) who continued Jean-Baptiste’s work. Today the Friars share their important work with counterparts who are not members of the clergy. De La Salle College has been under non-clergy administration since 1997.

Today, besides being a place of knowledge, De La Salle is also a place where tradition, culture, faith and values are instilled in a fundamental and experimental manner. It is a place where children can create, dream, and learn to love and trust, as education is not just about teaching school subjects. The application of new, innovative and technologically advanced means is harmoniously blended with Lasallian pedagogical principles and so children are educated in an environment that is ideal for creation, knowledge, discovery and advancement.

Δελασάλ

Ιωάννης Βαπτιστής Δελασάλ (1651-1719)

Ο Ιωάννης Βαπτιστής Δελασάλ είναι ο ιδρυτής όλων των λασαλιανών σχολείων στον κόσμο. Γεννήθηκε στη Reims της Γαλλίας το 1651 από οικογένεια ευγενών. Μετά το πέρας των θεολογικών σπουδών του στη Σορβόννη και σε ηλικία 27 ετών χειροτονήθηκε ιερέας. Η σχεδόν ανύπαρκτη δημόσια εκπαίδευση στην εποχή του τον οδηγεί στην απόφαση να δημιουργήσει σχολεία για τα άπορα παιδιά. Στην τολμηρή του αυτή προσπάθεια αρκετοί είναι αυτοί που τον ακολουθούν. Οι δυσκολίες που συναντά δεν τον απογοητεύουν. Η μεθοδική και συστηματική δουλειά, καθώς και η αφοσίωσή του στα παιδιά κάνουν τις προσπάθειές του να στεφθούν με επιτυχία. Εκτός από τον αποστολικό του ζήλο, ο Δελασάλ αναδεικνύεται ένας μεγάλος παιδαγωγός και πρωτοπόρος για την εποχή του. Από τις μεγαλύτερες καινοτομίες του ήταν η αντικατάσταση της λατινικής με τη γαλλική γλώσσα, η ταυτόχρονη διδασκαλία στους μαθητές, ο διαχωρισμός των μαθητών στις τάξεις ανάλογα με τις γνώσεις και την ηλικία τους και η εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας των σχολείων. Από την πρώτη στιγμή, ο Δελασάλ μερίμνησε για την κατάρτιση των δασκάλων/Αδερφών (Frères) που συνεργάστηκαν μαζί του. Ο ενθουσιασμός και οι μεγάλες επιτυχίες των Αδερφών (Frères) στα σχολεία τους συνεχίστηκαν και μετά τον θάνατό του, το 1719. Στις 24 Μαΐου 1900, ανακηρύχτηκε άγιος της Καθολικής Εκκλησίας και στις 15 Μαΐου 1950, προστάτης των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Σήμερα, οι συνεχιστές του αριθμούν 4.000 Αδερφούς (Frères), οι οποίοι συνεργάζονται με περισσότερους από 90.000 δασκάλους και καθηγητές, άνδρες και γυναίκες όλων των θρησκευτικών και πολιτιστικών καταβολών, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε εκατομμύρια παιδιά, εφήβους και νέους, σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο.

*Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε υπήρξε ευγενική παραχώρηση του Κολεγίου Δελασάλ.

Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719)
Jean-Baptiste de La Salle is the founder of all the Lasallian schools worldwide. He was born in Rheims, France in 1651 to a noble family. After completing his theological studies at the Sorbonne, he was ordained a priest at the age of 27. The almost non-existent public education of those days led him to the decision to create schools for the poor children. In his bold endeavor, there were many who followed him. In 1682 he founded the “Order of Brothers of Christian Schools”. The difficulties he encountered did not disappoint him. His methodical and systematic work as well as his dedication to children, resulted in the success of his endeavor. Apart from his zealous missionary, Jean-Baptiste de La Salle is emerging as a great educator and a pioneer. One of the most significant innovations he introduced was the substitution of Latin with French, as well as the simultaneous teaching of students, the separation of classes according to the cognitive level and age of the students. Furthermore, he drew up a regulation handbook for the schools. From the beginning, de La Salle catered to the training of the teachers (Brothers) who worked alongside him. Their enthusiasm and great success of the schools continued even after Jean-Baptiste de La Salle’s death, in 1719. Jean-Baptiste de La Salle was canonized on 24 May 1900. Today, his continuators’ number 4,000 Brothers who work with over 90,000 teachers and professors, men and women of all religious and cultural backgrounds, offering their services to millions of children, teenagers and youths, in 80 countries all over the world.
*The material used was kindly provided by De La Salle College.