ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ο Δημόκριτος ήταν Έλληνας προσωκρατικός φιλόσοφος, ο οποίος κατάγονταν από τα Άβδηρα της Θράκης. Γεννημένος γύρω στα 460 π.Χ., νέος κατά τη μοιρασιά της πατρικής περιουσίας, προτίμησε να λάβει το μικρότερο μερίδιο σε χρήματα (100 τάλαντα). Αυτά τα χρήματα τα ξόδεψε ταξιδεύοντας σε όλο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσμο. Τα ενδιαφέροντα του απλώνονταν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης φύσης, τα  μαθηματικά, τη μουσική, τη γεωμετρία, τη μετεωρολογία, τη γλωσσολογία, τη τέχνη του πολέμου, την κοσμολογία, την αστρονομία, τη βιολογία, τη γεωλογία, τη γεωγραφία, τη λογική, την ηθική, την αισθητική, την ιστορία, την παιδεία, με φανερή αποχή από τη θρησκεία και την πολιτική. Ο Δημόκριτος ήταν μαθητής του Λεύκιππου και διατύπωσε πρώτος την υπόθεση πως η ύλη αποτελείται από αδιάσπαστα, αόρατα στοιχεία, τα άτομα. Ήταν επίσης ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι ο Γαλαξίας είναι το φως από μακρινά αστέρια ενώ ήταν ανάμεσα στους πρώτους που ανέφεραν ότι το Σύμπαν έχει και άλλους «κόσμους» και μάλιστα ορισμένους κατοικημένους. Ο Δημόκριτος ξεκαθάριζε ότι το κενό δεν ταυτίζεται με το τίποτα (μη ον), είναι δηλαδή κάτι το υπαρκτό. Μεταγενέστεροι μελετητές του στην αρχαιότητα χώρισαν το έργο του σε 13 τετραλογίες, ενταγμένες σε 5 ομάδες έργων: τα ηθικά (2 τετραλογίες), τα φυσικά (4 τετραλογίες), τα μαθηματικά (3), τα μουσικά (2), τα τεχνικά (2). Σ’ αυτές τις τετραλογίες πρέπει να προστεθούν 9 αταξινόμητα έργα και 9 που φέρουν τον τίτλο Αιτίαι, σύνολο 70 έργα. Φαίνεται ότι πέθανε σε πολύ προχωρημένη ηλικία, αφού κατατασσόταν στους μακροβιότερους Έλληνες στοχαστές. Διάφορες πηγές αναφέρουν ότι έζησε από 90 ως και 109 χρόνια. Δε γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία του θανάτου του, η οποία τοποθετείται συμβατικά στο 370 ή 360 π.Χ. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην Αθήνα ιδρύθηκε το 1959 και ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, η μορή του οποίου κάποτε κοσμούσε το νόμισμα των 10 δραχμών.

[terrapapers.com, sciencearchives.wordpress.com]

DIMOKRITUS

Democritus was a Greek pre-Socratic philosopher, born in Abdera, Thrace, around 460 BC. Many consider Democritus to be the “father of modern science”. He is primarily remembered today for his formulation of atomic theory of the universe. As a young man, he chose to receive the smallest share in money (100 talents) when dividing his father’s estate. He spent this money travelling almost all over the then known world. His interests were almost all fields of human nature, mathematics, music, geometry, meteorology, linguistics, the art of war, cosmology, astronomy, biology, geology, geography, logic, ethics, aesthetics, history, and education, and with an obvious abstention from religion and politics. He was a disciple of Leucippus, who first put forward the hypothesis that matter is composed of atoms. He believed that matter is made up of indivisible, invisible elements, the atoms, and was the first to perceive that the Milky Way is light from distant stars. He was among the first to report that the Universe has other “worlds” and even some are inhabited. Democritus made it clear that the void is not the same as nothing (non-being), but it is something that exists. Later scholars in antiquity divided his work into 13 tetralogies, grouped into 5 groups of works: the ethical (2 tetralogies), the physical (4 tetralogies), the mathematical (3), the musical (2), the technical (2). To these tetralogies must be added 9 unclassified works and 9 titled Aetiae, for a total of 70 works. He seems to have died at a very old age, since he was ranked among the longest-lived Greek philosophers. Various sources state that he lived from 90 to 109 years. We do not know the exact date of his death, which is conventionally placed at 370 or 360 BC. The National Centre for Research in Natural Sciences “Democritus” in Athens was founded in 1959 and it was named after hin honour of the Greek philosopher Democritus and once adorned the 10-drachma coin.