ΜΙΧΑΗΛ Η’ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος (1223 -1282) ήταν ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων, της μακροβιότερης δυναστείας στην ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ανέβηκε στο θρόνο, παραγκωνίζοντας τον ανήλικο Ιωάννη Δ΄ Λάσκαρη, του οποίου ήταν συμβασιλέας-κηδεμόνας και βασίλεψε μέχρι το θάνατό του. Από το 1204, η Κωνσταντινούπολη είχε πέσει στα χέρια των Σταυροφόρων και των Ενετών. Τον Ιούλιο του 1261, ο Ενετικός στόλος έλειπε σε μία εκστρατεία στον Εύξεινο Πόντο και η Πόλη δεν φυλάσσονταν καλά. Τότε, ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος βρήκε την ευκαιρία και ανακατέλαβε την Πόλη για λογαριασμό του Μιχαήλ Η’. Ο Μιχαήλ έσπευσε στην Πόλη, όπου στέφθηκε αυτοκράτορας στην Αγία Σοφία, αγνοώντας τον εντεκάχρονο Ιωάννη, τον οποίο αργότερα τύφλωσε, ώστε ως μη αρτιμελής πλέον, να μην μπορεί να ανέβει στο θρόνο. Επί των ημερών του ασκήθηκε για τελευταία φορά οικουμενική πολιτική από το βυζαντινό κράτος. Το 1274 επήλθε συμφωνία και υπογράφηκε η πράξη της Ενώσεως των Εκκλησιών. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης ορκίστηκε εξ ονόματος του αυτοκράτορα πίστη στον Πάπα και αποδοχή του ρωμαϊκού Πιστεύω (Credo). Η Ένωση, αν και δημιούργησε αντίδραση και δυσαρέσκεια στην Ανατολή, πρόβαλλε την εικόνα του αυτοκράτορα στη Δύση και απέτρεψε προσωρινά τις επιθέσεις των καθολικών ηγεμόνων κατά της αυτοκρατορίας. Ο Μιχαήλ Η’ θεωρούσε ότι με την Ένωση των Εκκλησιών το βυζαντινό κράτος θα άντεχε περισσότερα χρόνια, όμως το κλίμα στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας επιδεινώθηκε επιπλέον, καθώς οι πολίτες διχάστηκαν για πολλά χρόνια.

[cognoscoteam.gr]

MICHAEL VIII PALEOLOGOS

Michael VIII Palaiologos (1223-1282) was the founder of the Palaiologos dynasty, the longest lasting dynasty in the history of the Byzantine Empire. He ascended to the throne by displacing the minor John IV Laskaris, of whom he was the contractor-guardian, and reigned until his death. By 1204, Constantinople had fallen into the hands of the Crusaders and the Venetians. In July 1261, General Alexios Stratigopoulos found the opportunity and recaptured Constantinople on behalf of Michael VIII. The Venetian fleet was away on a campaign in the Black Sea while the city was not well guarded. Michael rushed to Constantinople where he was crowned emperor in Hagia Sophia, ignoring the 11- year- old John, whom he later blinded so that as an incompetent he could no longer ascend the throne. It was during his reign that the Byzantine state exercised ecumenical policy for the last time. In 1274 an agreement was reached and the Act of Union of the Churches was signed. George Akropolitis swore on behalf of the emperor an oath of allegiance to the Pope and acceptance of the Roman Creed (Credo). The Union, although it created opposition and discontent in the East, projected the Emperor’s image in the West and temporarily averted the attacks of the Catholic rulers against the Empire. He believed that with the union of the Churches the state would last longer. Instead, however, the climate within the empire further deteriorated after the Union of Churches, which divided the citizens of the state for many years.