ΤΙΤΑΝΕΣ

Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, οι Τιτάνες ήταν απόγονοι αρχέγονων θεοτήτων, που προήλθαν από το Χάος, το οποίο κυριαρχούσε στο απέραντο σύμπαν. Οι πρώτοι δώδεκα Τιτάνες ήταν μια φυλή ισχυρών, γιγάντιων θεών, που προήλθαν από την ένωση της Γαίας και του Ουρανού. Αργότερα οι Ολύμπιοι θεοί, με επικεφαλής τον Δία, εναντιώθηκαν στους Τιτάνες, τους οποίους νίκησαν στην Τιτανομαχία. Ο Ησίοδος, ο αρχαίος ποιητής και μυθογράφος, στο έργο του «Θεογονία» αναφέρεται στην καταγωγή των θεών, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Οι Τιτάνες φυλακίσθηκαν από τον Κρόνο και κατόπιν από τον Δία στα Τάρταρα, μια άβυσσο μαρτυρίου, η οποία βρισκόταν στον Κάτω Κόσμο. Τα ονόματα της πρώτης γενιάς των 12 Τιτάνων ήταν : Ωκεανός, Υπερίων, Κοίος, Κρόνος, Κριός, και Ιαπετός. Οι Τιτανίδες ήταν: Μνημοσύνη, Τηθύς, Θεία (ή Ευρυφάεσσα), Φοίβη, Ρέα και Θέμις. Οι Έλληνες των κλασικών χρόνων γνώριζαν αρκετά ποιήματα που αναφέρονταν στον πόλεμο μεταξύ των θεών και των Τιτάνων. Το κυριότερο από αυτά και το μοναδικό που έχει διασωθεί ήταν η “Θεογονία” που αποδίδεται στον Ησίοδο. Οι Τιτάνες κατείχαν σημαντικό ρόλο και στα ποιήματα που αποδίδονται στον Ορφέα. Αυτοί οι Ελληνικοί μύθοι για την τιτανομαχία εντάσσονται σε μια τάξη παρόμοιων μύθων από την Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή, όπου μια γενιά ή ομάδα θεών αντιτίθενται στους κυρίαρχους. Το 2012 προβλήθηκε στους κινηματογράφους Η Οργή των Τιτάνων ταινία αμερικανικής παραγωγής, η οποία σημείωσε παγκοσμίως μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το ενδιαφέρον του κόσμου για την αρχαία ελληνική μυθολογία.

[theancientwebgreece.wordpress.com]

TITANS

According to ancient Greek mythology, the Titans were descendants of primordial deities, who came from Chaos which ruled the vast universe. The first twelve Titans were a race of powerful, gigantic gods who came from the union of Gaia and Heaven. Later the Olympian gods, led by Zeus, opposed the Titans whom they defeated in the Titan Battle. Hesiod the ancient poet and mythographer in his work “Theogony” refers to the origin of the gods, as well as the relations between them. The Titans were imprisoned by Saturn and then by Zeus in Tartarus, an abyss of torment, which was located in the Underworld. The names of the first generation of the 12 Titans were: Ocean, Hyperion, Coyote, Cronus, Saturn, Aries, and Jupiter. The Titanids were: Mnemosyne, Tethys, Thea (or Euriphaea), Phoebe, Rhea, and Themis. The Greeks of classical times knew several poems about the war between the gods and many of the Titans. The most dominant of these, and the only one that has survived, was the Theogony attributed to Hesiod. The Titans also held an important role in the poems attributed to Orpheus. These Greek myths about the titanic struggle fit into a class of similar myths from Europe and the Near East, where a generation or group of gods oppose the rulers. In 2012, The Wrath of the Titans, an American-produced film, was shown in cinemas and was a worldwide success, proving once again the world’s interest in ancient Greek mythology.