ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ

Ο Νικόλαος Ζαρίφης (1884-1959) ήταν δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός και πολιτικός. Υπηρέτησε ως δημοδιδάσκαλος σε ένα από τα Ζαρίφεια διδασκαλεία της Φιλιππούπολης, τα οποία λειτούργησαν μέχρι  το 1906 και μετά το κλείσιμό τους  μεταφέρθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Δίδαξε επίσης και σε διάφορα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ανατολικής Ρωμυλίας. Το 1914, υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της “Ένωσις Συντακτών” (μετέπειτα “Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών” ΕΣΗΕΑ), της οποίας αργότερα διατέλεσε και Πρόεδρος.Το 1928 εκλέχθηκε βουλευτής Θεσσαλονίκης με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Η κυβέρνηση Βενιζέλου 1928-1932 σηματοδοτεί την επάνοδο του Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή. Με διάρκεια τεσσάρων ετών, η κυβέρνηση Βενιζέλου επιτελεί σημαντικό έργο σε πολλούς τομείς της εσωτερικής πολιτικής. Ιδρύονται η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Εθνικό Θέατρο. Επίσης, ανεγείρονται 3.000 σχολεία και εκτελούνται σημαντικά έργα υποδομής. Η οικονομία περνάει φάση ανάπτυξης, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929, ενώ η νομοθεσία εκσυγχρονίζεται. Στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα βγαίνει από τη φάση της διπλωματικής απομόνωσης με την υπογραφή του Ελληνοϊταλικού Συμφώνου Φιλίας τον Σεπτέμβριο του 1928, την υπογραφή του Συμφώνου Ελληνογιουγκοσλαβικής συνεργασίας και Υποστηρίξεως το Μάρτιο του 1929 και κυρίως την υπογραφή στην Άγκυρα του Συμφώνου «Φιλίας, Ουδετερότητος και Διαιτησίας» με την Τουρκία, τον Οκτώβριο του 1930.

[Πηγή: Κωνσταντίνου Νίγδελη, Μελετίου Νίγδελη, “Οι Δρόμοι μας”, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών]

NIKOLAOS ZARIFIS

Nikolaos Zarifis (1884-1959) was a journalist, educator and politician. He served as an elementary school teacher in one of the Zarifean schools in Plovdiv, which operated until 1906 and after their closure, they were transferred to Alexandroupolis. He also taught in several other educational institutions in Eastern Rumelia. In 1914, he was one of the founding members of the “Editors’ Union” (later “Athens Daily Newspaper Editors’ Union” ESIEA), of which he later served as President. In 1928 he was elected Deputy of Thessaloniki with the Liberal Party. The Venizelos government of 1928-1932 marked the return of Venizelos to the political scene. Lasting four years, the Venizelos government carried out important work in many areas of domestic politics. The Bank of Greece, the Agricultural Bank, the Council of State and the National Theatre were established. In addition, 3,000 schools are built and important infrastructure projects were carried out. The economy goes through a phase of growth, despite the global financial crisis of 1929, and legislation is modernised. In foreign policy, Greece emerges from the phase of diplomatic isolation with the signing of the Greek-Italian Friendship Pact in September 1928, the signing of the Pact of Greek-Yugoslav Cooperation and Support in March 1929 and, above all, the signing in Ankara of the Pact of “Friendship, Neutrality and Arbitration” with Turkey in October 1930.

[Source: Konstantinos Nigdeli, Meletios Nigdeli, “Our Roads”, Thessaloniki: Centre of History of the Municipality of Sikes]