ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης (1883-1959) ήταν μεγάλος παιδαγωγός και γλωσσολόγος με τεράστιο έργο και προσφορά στα Ελληνικά γράμματα. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του γνωστού «Εκπαιδευτικού Ομίλου» που αποτέλεσε όργανο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού με μεγάλη συμβολή στα εκπαιδευτικά προγράμματα των κυβερνήσεων του Ε. Βενιζέλου. Ο Τριανταφυλλίδης διαμόρφωσε νωρίς τη δική του ιδιότυπη γλωσσική ιδεολογία, σύμφωνα με την οποία, ο λαός όφειλε να απαλλαγεί από την καθαρεύουσα  και να διδαχθεί τη δημοτική ως ζωντανή, αληθινή γλώσσα της προόδου. Η αγωνιστική και επιστημονική δραστηριότητα του ενάντια στην επικράτηση της καθαρεύουσας, σε συνεργασία με τους δημοτικιστές Ψυχάρη, Δελμούζο και Γληνό, συντέλεσε σε σημαντικό βαθμό στην απόφαση για εισαγωγή της δημοτικής στα δημοτικά σχολεία της χώρας από την κυβέρνηση Βενιζέλου το 1917. Τα πρώτα Αναγνωστικά που εκδόθηκαν με δική του επιμέλεια στη δημοτική, όπως το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο» και τα «Ψηλά βουνά», έμειναν στην ιστορία για την ποιότητα και τόλμη τους. Το 1926, ο Τριανταφυλλίδης εκλέχτηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για οκτώ χρόνια, ενώ στη συνέχεια παραιτήθηκε για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ολοκλήρωση της Γραμματικής του. Το πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης πρόσφερε στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη μια ιδεολογική ελευθερία σε αντίθεση με το πανεπιστήμιο και την Ακαδημία Αθηνών και ιδιαίτερα του τμήματος κλασικής φιλολογίας, όπου κυριαρχούσε ο γλωσσολογικός συντηρητισμός της αθηναϊκής φιλοσοφικής σχολής. Μετά το θάνατό του το 1959 στην Αθήνα, η περιουσία του κληροδοτήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με αυτήν δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Το Ινστιτούτο έχει ως αποστολή την επιστημονική καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και την προαγωγή της παιδείας του ελληνικού λαού κατά την επιθυμία του δωρητή.

[ins.web.auth.gr]

MANOLIS TRIANTAFYLLIDIS

Manolis Triantafyllidis (1883-1959) was a great educator and linguist who presented an enormous work and contributed highly to Greek letters. He was one of the founders of the well-known ‘Educational Group’ which served as an institution supporting the educational demoticism with a great contribution to the educational programmes of the governments of E. Venizelos. From an early period Triantafyllidis formed his own peculiar linguistic ideology, according to which people ought to get rid of katharevousa (a heavily archaized form of modern Greek used in literary writing), and learn the demotic (which is spoken and used in everyday writing) as a living language of progress. His militant and scientific activity against the domination of katharevousa, in collaboration with the demoticists Psicharis, Delmouzos and Glinos, contributed significantly to the decision to introduce the demotic language to all country’s primary schools by the Venizelos government in 1917. The first textbooks published edited by him in demotic, such as the “Alphabet with the Sun” (Alphavitari me ton ilio) and “High Mountains” (Psila vouna), have gone down in history for their quality and boldness. In 1926 Triantafyllidis was elected professor at the University of Thessaloniki for eight years and then resigned to devote himself exclusively to completing his Grammar. The University of Thessaloniki offered Manolis Triantafyllidis freedom to follow his ideology in contrast to the University and Academy of Athens, especially the Department of Classic philosophy, where the linguistic conservatism of the Athenian philosophical school dominated. After his death in 1959 in Athens, his estate was bequeathed to the Aristotle University of Thessaloniki which contributed to the creation of the Institute of Modern Greek Studies – Manolis Triantafyllidis Foundation. According to the donor’s wishes, the mission of the Institute is the scientific cultivation and dissemination of the Greek language and the promotion of the education of the Greek people.